Historie

Historie SDH Luže

Hasičský sbor v Luži byl založen dne 7. února 1875 a byl mu dán název " DOBROVOLNÝ HASIČSKÝ SBOR ŠTÍT V LUŽI ". Zásluhou několika uvědomělých občanů v čele s tehdejším starostou obce Františkem Kulhánkem byla toho dne svolána schůze do hostince Františka Hataše, za účelem ustavení dobrovolného hasičského sboru. Vůdcem zakládající skupiny byl František Kulhánek, první starosta a velitel sboru. V roce 1876 byla zakoupena první dvoukolová stříkačka od bří Smékalů za 750 zlatých a ještě téhož roku jí bylo poprvé použito při požáru dvou domů v Luži, při požárech v Jenšovicích a v Radimi. V roce 1877 vystoupil sbor na svém prvním veřejném hasičském cvičení s poplachem a poté byl konán průvod na hrad Košumberk, kde byla pořádána zábava. V tomto roce se také konal první hasičský ples. Následkem častých ohňů v Luži a blízkém okolí byly v roce 1878 ustanoveny protipožární hlídky, které v červnu, červenci a srpnu zajišťovali členové hasičského sboru. V tomto roce byl také zaznamenán velký požár kostela panny Marie na Chlumku, který byl způsoben bleskem. V roce 1894 byla obohacena výzbroj sboru zakoupením výkonnější čtyřkolové stříkačky od fyrmi Smékal za 500 zlatých. 23. června 1895 byl v Luži pořádán k oslavě 20ti-letého trvání sboru župní sjezd, kterého se zúčastnilo 20 sborů. V letech 1901 - 1909 bylo zlotřilou rukou nezjištěného žháře založeno v Luži 29 požárů.

Rok 1914 přerušil činnost sboru odchodem mnoha členů do první světové války. Zbývající členové, kteří nenarukovali, omezili svoje zákroky pouze v případech požárů. Po převratu v roce 1918 se ujal sbor opět své práce a počal rozvíjet svoji činnost ve svobodném státě pro blaho své obce. V roce 1931 byla zakoupena za 51000 Kčs motorová stříkačka od fyrmi Stratílek z Vysokého Mýta, která byla slavnostně předána 29. května 1931 na veřejném cvičení, kterého se zúčastnilo 17 sborů. 26. srpna 1934 byla za účasti 12ti sborů slavnostně předáno zakoupené auto značky " Praga " pro samaritánský odbor. V době nascistické okupace se podíleli členové sboru svou ilegální činností na boji proti okupantům. Obětí nacistického běsnění se stal v terezínské pevnosti bratr Vendelín Škroch, poctivý a pracovitý samaritán sboru. V roce 1945 v revolučních květnových dnech se zúčastnili členové sboru v Luži bojů v partyzánské jednotce v okolí města.

V roce 1948 bylo pro samaritánský odbor zakoupeno za 106 000 Kčs nové sanitní auto Škoda-Tudor a slavnostně předáno při slavnostní odhalení památníku padlích ve II. světové válce. V roce 1952 bylo provedeno sloučení hasičského sboru Luže - Zdislav. 5. února 1953 bylo zakoupeno pohotovostní vozidlo zn. "OPEL", pro přepravu hasičů a stříkacího zařizení. V srpnu 1954 byla hasičskému sboru přidělena nová výkonná stříkačka DS-16 ze Slatiňan. 2.ledna 1955 byla stará stříkačka předána hasičskému sboru Střemošice. 25.července 1979 byla hasičskému sboru předána nová motorová stříkačka PPS-12. V roce 1980 sbor předal starou stříkačku DS-16 sboru Dobrkov. 21.září 1985 se uskuečnilo položení základního kamene na novou "Požární zbrojnici" v Luži. 27.12. 1987 bylo hasičskému sboru v Luži přiděleno požární auto. Dopravní atomobil DA-12A-31 /AVIE/ bylo požární vozidlo pro úplné požarní družstvo. 13.9.1989 byla zakoupena dobrovolému požárnímu sboru Luže cisternová automobilová střikačka CAS-32-TATRA 815 určena k hašení vodou i pěnou. V roce 1996 je výjezdová hasičska jednotka Luže zařazena v rámci integrovaného záchranného systému okresu Chrudim na likvidaci ekologických havárií. 1998 - v tomto roce Obecní úřad Luže zakoupil dálkové spouštění sirény, která okamžitě vyhlásí poplach. Další velkou výhodou je, že jsme ve stálém kontaktu s profesionální jednotkou HZS v Chrudimi. V roce 2000 započala přístavba požární zbrojnice rozšíření 4 garáží a zvětšení šatnového prostoru. V dalším roce 2001 se přes veškeré úsilí a mnoho brigádnických hodin při zastřešování a bourání příček se nepodařila přístavba dokončit. Hlavně však byl nedostatek financí a brigádníků. Začátkem roku 2002 byla T 815 na generální opravě čerpadla v Říčanech u Prahy. Vlivem silné vichřice, která se přehnala nad naší republikou, došlo ke stržení plechové střechy nad obytnou částí hasičské zbrojnice. Plechová střecha, která visela dolů a ohrožovala okolí, byla pomocí profesionálních hasičů rozřezána a odstraněna. Nová střecha hluboce zasáhla do rozpočtu. Pojišťovna nepokryla ani polovinu nákladů nové střechy. Dále se již nepokračovalo na přístavbě z důvodů financí. Až v roce 2005 byla dokončena přístavba hasičské zbrojnice a nad garážemi byla zhotovena nová střecha.